ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТФОРМЫ МЕГА-КЛАСС В ИНТЕГРИРОВАННОМ ОБУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖОО-ДА БАҒДАРЛАМАЛАУҒА СТУДЕНТ-ОРТАЛЫҚТАНҒАН ИНТЕГРАЦИЯЛАНҒАН ОҚЫТУДА МЕГА-КЛАСС БІЛІМ БЕРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫН ПЛАТФОРМАСЫН ҚОЛДАНУ

Кіріспе

Қазіргі уақытта көптеген елдерде студент-орталықтанған оқыту парадигмасына жиі назар аудара бастады[2-4]. Студент-орталықтанған оқыту – бұл еркін емес білім беруге және оқуға уәждемені қамтамасыз ететін жағдай жасауға, білім алушының жеке басын дамытуға, білім алушыға деген ізгілікті қарым-қатынасқа бағытталған жүйе. Ол студенттен жеке білім беру траекториясын құруда, оқу қарқынын таңдауда, білім беру нәтижелеріне қол жеткізудің құралдары мен тәсілдерін таңдауда белсенді және жауапты қатысушы болуды талап етеді.

Студентке-орталықтанған оқытудағы білім алушының қоршаған ортада өзін сәйкестендіру қажет болатын мәселелерге жеке қызығушылығын ынталандыру қажет деп саналады. Студент-орталықтанған оқыту ашық түрдегі гуманитарлық технология болып табылады. Бұл технологияның мақсаты – сананың тұлғалық құрылымын (құндылықтар, мағыналар, қатынастар, таңдау қабілеті, рефлексия, өзін-өзі реттеу және т.б.) және білім алушылардың даралығын дамыту. Бұл мақсат білім берудің барлық компоненттерін адамның тұлғалық-мағыналық мәнін, оның мүдделерін, ниеттерін, сезімдерін, іс-әрекет уәждерін дамыту бағытында өрістетуді көздейді. Білім алушылардың білімдерін, іскерліктерін, дағдыларын меңгеру және оларды парадигмадағы өмірге дайындау процесі ретінде білім беруді дәстүрлі түсіну білім алушы-орталықтанған білім беру студент адамның қалыптасуы, өзін-өзі алуы, өзінің адами бейнесі: қайталанбас даралық, руханилық, шығармашылық әлеует сияқты білім алуға кең көзқараспен пайымдалады және ығыстырылады [5].

Неге қазіргі уақытта студент-орталықтанған оқыту тартымды болады?

Болашақ маман иеленетін болашақ кәсіби құзыреттіліктерге ғалымдардың болжамы желілік инфрақұрылымдағы ұжымдық қызметпен, кеңістік пен уақытқа қарамастан бұлтты технологиялармен жұмыс істей білумен байланысты [6].

Ғылыми-техникалық прогресс және технологияларды ауыстыру жылдамдығы ЖОО-да оқу үдерісін, өндіріс пен ғылымды барынша тығыз біріктіруге мәжбүр етеді. ЖОО-да білім ала отырып, студенттер болашақ кәсіби қызметте табысқа жету үшін нақты кәсіби құзыреттіліктерді игергісі келеді.

Алайда, дәстүрлі білім беру модельдері оқу процесін өмірмен табиғи түрде біріктіруге, оқытуды еркін, демократиялық етуге мүмкіндік бермейді. Ең бастысы, бір ғана ерекшелік - мектептегі оқу үдерістерімен интеграцияланатын "Мектеп-ЖОО" интеграцияланған оқыту жүйесі [7]. Өкінішке орай, бұл модель жаңа экономикалық жағдайда жүзеге аса алмады. Сонымен қатар, ол студент-орталықтанған болған жоқ.

ЖОО мен мектепті жақындастырудың маңызды қадамы түлектердің болашақ жұмыс орындарында базалық кафедраларды құру болды. Алайда мұндай іс-шаралар интеграцияның жасанды сипатына ие және ЖОО-да білім беру процесін және өндірістік қызмет регламентін елеулі түрде қайта құруды талап етеді, ал бұл қалыптасқан тәртіптер мен қарым-қатынастарда жүзеге асыру қиын.

Жұмыстың мақсаты білім беру кластерлерінде бағдарлдамалауға студент-орталықтанған оқыту парадигмасының принциптерін жүзеге асыратын оқу үдерісін ұйымдастырудың жаңа моделін негіздеу болып табылады.

 

Әдістемелік бөлім

Қазіргі әлем ақпараттық және "ақылды" қоғамның сипатына ие. Оның жоғары білімге қойылатын талаптары мен онда қалып қойған оқыту әдістері мен құралдары арасындағы қарама-қайшылықтар шиелене түсуде.

Жаңа білім беру модельдері мен технологияларын моделдеу білім беру үдерісін жаһандандыру, электрондық формалар мен оқыту құралдары жағдайында жүзеге асыру қажет [8].

Қоғам дамуының қазіргі кезеңі қоғамдық басымдықтардың ақпараттық индустрия мен ақпараттық ресурстар жағына жылжуымен сипатталады, ол педагогикалық ғылымның алдына болашақ мамандарды ақпараттық қоғамда өмірге дайындау, кәсіптік қалыптасу процесінде студенттерді қоғамдағы жаңа жағдайларға бейімдеу мәселесін қояды.

Тәрбие мәселесі педагогикалық ғылымның басты міндеті болып табылады. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының тірегі кәсіпқойлық, адамгершілік және ақыл-ой сияқты өтпейтін құндылықтарға тәрбиеленетін жастар болуы тиіс.

Жоғары білімі бар маман ақпараттық мәдениетке ие болмай, ақпараттық ортада білімі, біліктілігі мен дағдысы болмаса, толыққанды кәсіби қызметін жүзеге асырмайды [1].

Білім беруді ақпараттандырудың қол жеткізілген деңгейі білім беру технологиялық платформаларын құруға және дамытуға мүмкіндік береді, олар қазіргі қоғамның барлық деңгейдегі білім беру мекемелерінің инновациялық оқу процесін құруды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар ғылым мен білім беру мәселелерін шешу үшін аспаптық құралдар рөлін атқарып жатыр. Жалпы білім беру мен қоғамды ақпараттандыру білім алушылардың зияткерлік және шығармашылық қабілеттерін дамытуға және оқу үдерісін кешенді ақпараттық-әдістемелік қолдауды іске асыруға мүмкіндік береді.

Біз серпінді бағыттарды қалыптастыру үшін ғылымның, білімнің интеграцияланған ортасын "білім беру технологиялық платформасы" деп түсінеміз, олардың шеңберінде нақты білім беру практикасына оқу процесінің жаңа инновациялық модельдері енгізілуі мүмкін.

Қалыптасатын білім беру платформаларының мысалдары ретінде "Мега-класс" жобасын атап өтуге болады [8].

Мега-класс білім беру технологиялық платформасы ұжымдық ақыл-ойдың, ұжымдық қызметтің тиімділігіне қол жеткізу және студент-орталықтанған оқыту принциптерін жүзеге асыру үшін білім беру кластерлерін құруға мүмкіндік береді [10].

Оқытуды ұйымдастырудың негізгі педагогикалық идеясы-ғылыми, инновациялық жобаларды бірлесіп орындау арқылы ЖОО мен орта жалпы білім беретін оқу орындарының оқу үдерісін АКТ-қаныққан ортамен және бұлтты сервистермен желілік инфрақұрылымға біріктіру.

Бұл идеяны педагогикалық жоғары оқу орындарын, колледждер мен мектептерді қамтитын білім беру кластерінің мысалында қарастырайық. Болашақ мұғалімдердің әдістемелік дайындығы, әдетте, педагогикалық жоғары оқу орнының қабырғасында жүргізіледі және мектептегі педагогикалық тәжірибе кезінде өңделеді. Кластер жағдайында ЖОО-ның оқу үдерісі (әдістемелік дайындық бөлігінде) және мектептердің оқу үдерісі бірыңғай процесті ұсынады. ЖОО-да әдістемелік пәндер бойынша тәжірибелік сабақтар мен  мектептегі сабақтар бір уақытта өткізіледі. Теориялық сабақтарда студенттер сабақтарды жобалауға, әдістемелік қамтамасыз етуді (оқыту құралдары мен әдістері) құруды, мега-сабақ сценарийлерін әзірлеуді меңгеріп, оларды кластер мектептерінің нақты оқу процесінде мұғалімдермен бірге өткізу үшін үйренеді. Мега-сабақтар ЖОО оқытушылары, студенттер, мұғалімдер мен оқушыларға арналған зерттеу алаңына айналады. Студенттер мега-сабақтарда өз рөлдерін өздері жобалайды: тьютор, модератор, кеңесші, мұғалім немесе жай ғана пассивті бақылаушы.

Кластер мектептері білім беру қызметін іске асыру үшін қуатты қосымша (тегін) ресурс алады. Шынында да, мега сабақтарда мұғалімнің көптеген көмекшілері: студенттер, бизнес өкілдері, тартылған ғалымдар, ЖОО-ның беделді оқытушылары, оқулықтар авторлары (бұлтты сервис ретінде, виртуалды онлайн режимінде) бар.

Бұл ретте бірлескен күш-жігермен дербес және тәрбие жұмыстарын, бақылау-аттестаттау іс-шараларын ұйымдастыру үшін маңызды және нақты талап етілетін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету құрылады.

Оқушылар мен студенттерді қашықтықтан оқытудың қазіргі жүйелерімен салыстырғанда "Мега-сабақ" моделінің артықшылығы мектеп және педагогикалық білім беру кооперациясы мен корпорациясында, қосымша материалдық-қаржылық шығынсыз, тек кластер қатысушыларының ресурстары мен регламенттері есебінен жоғары оқу орны ғылымы мен бизнесін интеграциялауда болып табылады.

Кластерде студенттер мен оқушылардың ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру маңызды әрі тиімді болып табылады.

Дәстүрлі СҒЗЖ және оқушылардың ҒЗЖ, әдетте, тар ведомстволық тақырыптар шеңберінде және жекелеген ғалымдар мен педагогтардың басшылығымен ұйымдастырылады. Бір бейінді жоғары оқу орындарында ғылыми тақырыптар бір-біріне жақын, көбінесе бір-бірін қайталайды. Мысалы, бүгінде әрбір оқытушы оқу үдерісін ақпараттандыру мәселесімен айналысады.

Ғылыми зерттеулердің нәтижелілігіне, атап айтқанда, білім беруді ақпараттандыру, электрондық оқыту құралдары мен әдістері саласында шығындар мен күш-жігерді оңтайландыру үшін кооперация мен білім берудің барлық деңгейлеріндегі корпорацияның жүйелі-бөлінген нысандарының жаңа модельдері қажет. Қарастырылатын білім беру кластерлерінде қатысушылар үшін белгіленген жалпы маңызы бар қызмет бағыттары бойынша бірлескен зерттеулер мен жобалау жұмыстарын жүргізу үшін кластерлік ғылыми зертханалар құру орынды. Студенттердің зертханада жұмыс істеуге уәждемесі оқу барысында мега-сабақтарды оқу процесінде және ЖОО-ны бітіргеннен кейін нақты пайдалануға байланысты курстық және дипломдық жұмыстарды орындау болып табылады. Студенттер олардың ғылыми және оқу қызметі өзара байланысты екенін түсінеді және қандай да бір салада үлкен таңдау жасай алады. Оқушылар үшін ғылыми тақырыптардың кең спектрі және олардың ҒЗЖ жетекшілері ұсынылады.

Кластер қатысушыларының бірлескен ғылыми әзірлемелерінің бірыңғай инновациялық ортасын қалыптастыру "ғылыми-іздестіру резонансын" және ҒЗЖ мен СҒЗЖ жоғары нәтижелілігін қамтамасыз етеді. Мысал ретінде Абай атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті, Алматының бірқатар мектептері құрған ақпараттандыру және білім беру технологиялары мәселелерінің халықаралық зертханасын келтіруге болады. Бұл кластерлік зертхананы құрудың мақсаты – кластерге қатысушылардың ғылыми-оқу үдерісінің жаңа сапасын қамтамасыз ету үшін білім беруді ақпараттандыру және жаңа білім беру технологиялары саласында бірлескен ғылыми зерттеулер жүргізу үшін кадрлық ресурстарды, мектептердің, бизнестің және жоғары оқу орындарының материалдық-техникалық базасын біріктіру және олардың нәтижелерін оқу процесіне енгізу болып табылады. Бұл зертхананың қызметі құрылған халықаралық кластерде бағдарламалау бойынша мега-сабақтарының үлкен жетістігін қамтамасыз етті. Оқушылар мен студенттер оқытудың кластерлік ұйымы оларды құрдастарымен, аға жолдастарымен және педагогтармен бірге шығармашылықта меңгере отырып, "тірі" бағдарламалауды үйренуге мүмкіндік береді деген пікірге ортақ.

Оқытудың кластерлік қағидатының қалыптасуы бірқатар субъективті және объективті факторларға тап болады.

Бірінші кезекте, бұл жұмыс істеп тұрған мұғалімдердің сабақтарының жаңа форматына дайын болмауы, ЖОО-ның кейбір оқытушыларының студент-орталықтанған оқыту қағидаларын қабылдамауы. Басқа тежеуші фактор әкімшілік қызметкерлердің мега-класс кластерлік білім беру технологиялық платформасының мәнін түсінбеуі болып табылады. Олардың көпшілігі бұл модельді жоғары оқу орындарының қызметкерлерімен мектепте сабақтарды қашықтықтан өткізудің белгілі дистанциялық технологиясы деп санайды, бұл шын мәнінде қате болып табылады.

Кластерлік оқытуды дамытуды тежеудің объективті себебі кластердің қызметі бойынша институционалдық білім ретінде өз мақсаттарымен, басқару және есептілік регламенттерімен нормативтік құжаттардың болмауы болып табылады.

 

Қорытынды

 1. "Мега-класс" білім беру технологиялық платформасы "жалпыландыру" және білім беруді жаһандандыру жағдайында болашақ білім беру модельдерін жүзеге асыру үшін қажетті ұйымдастырушылық құрылым болып табылады.
 2. Мега-сабақтарды және ЖОО-ның, колледждер мен мектептердің ғылыми-зерттеу қызметін АКТ-ны пайдалана отырып кластерлік ұйымдастыру елеулі шығынсыз және түбегейлі өзгертулерсіз "өмір бойы оқыту", "ғылым, білім, өмір интеграциясы", "білімге емес, білім алу біліміне үйрету"принциптерін іске асыруға мүмкіндік береді.
 3. Педагогикалық жоғары оқу орындарының қатысуымен білім беру кластерлерінде мектептегі оқу үдерісі, студенттерді әдістемелік даярлау және жұмыс істеп тұрған мұғалімдердің біліктілігін арттыру педагогикалық білім беру сапасын күрт арттыруды қамтамасыз ететін бірыңғай біріктірілген әдістемелік жүйені ұсынады.

Дегенмен, тұлғалық дамуды біз тұлғаның интегралдық сипаттамасы ретінде түсінетінімізді ескере отырып, оның көрсеткіштері субъектілік көріністері, яғни ішкі әлем мен тұлғаның өзін-өзі реттеуінің ішкі механизмдерінің қалыптасуы, оның қызметі мен мінез-құлқы болып табылады. Осыған байланысты, педагогикалық ғылым бүгінгі күнге дейін нақты ғылыми негіздемелері жоқ және жоғары мектептегі дидактикалық процестің концептуалды негіздемесі болып табылмайтын, білім алушының және педагогтың өзара іс-қимыл жолдарын іздеуде.

Әдебиет тізімі

 1. Нурбекова Ж.К. Теоретико-методологические основы обучения программированию: Монография. - Павлодар, 2004. - 225 с.
 2. Hannafin, M.J., & Hannafin, K.M. Cognition and student-centered, web-based learning: Issues and implications for research and theory. In Learning and instruction in the digital age (pp. 1123). Springer US. 2010.
 3. Lee, S. and Park Y. (2005) Customization of technology roadmaps according to roadmapping purposes: overall process and detailed modules, Technology Forecasting & Social Change, 2005, 72, P. 267-583.
 4. Wright, G.B. (2011). Student-Centered Learning in Higher Education. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education Vol. 23 (3). 93–94.
 5. Терентьева Н.В. Технологическое обеспечение формирования навыков учебной деятельности студентов в условиях высшего профессионального образования. Программа спецкурса. - Ставрополь: СКИПКРО, 2002, 8 с.
 6. Атлас новых профессий. Агентство стратегических инициатив. М.: Сколково, 2014.
 7. Хохлов, Н.Г. Осипов К.А. Положение об интегрированных системах обучения в сфере высшего профессионального образования //Министерство образования Российской Федерации. Научно-методический совет «Проблемы подготовки специалистов на основе интегрированных систем обучения». М.:
 8. Пак Н.И. Инновационная технология «Мега-класс» как синергетическое средство обучения в образовательных кластерах /Сб. трудов Международной научно-практической конференции «Информатизация образования-2015», Казань, 2015. С. 288-294.
 9. Пак Н.И. От классно-урочной системы к кластерному образованию: образовательная технологическая платформа «Мега-класс» // Международная научно-практическая конференция «Информатизация образования-2016», Сочи, М: Изд-во СГУ, 2016. С. 467-475.
 10. Проскурина Т.Л. Образовательный кластер как региональная инновационная стратегии //Образовательные технологии, 2011, № 3, с.53-63.